IDAZLANAK AURKEZTEKO ARAUAK

Nafarroako Historiari buruzko IX. Kongresu Orokorra

Iruñea, 2018ko irailaren 12tik 14ra

Idazlan argitaragabeak onartuko dira, Foru Komunitateko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatziak, euskaraz edo gaztelaniaz, baita frantsesez edo ingelesez idatziak ere.

Soilik onartuko dira euskarri digitalean igorritako jatorrizkoak. Ondoko helbide elektronikora igorri beharko dira: congresohistorianavarra@gmail.com

Ondoko artxiboak igorriko dira:

1) Word edo LibreOffice artxibo bereizi bat, eta bertan:

 • Artikuluaren egilearen izena, harremanetarako posta helbidea, helbide elektronikoa eta telefono zenbakia.
 • Filiazio instituzional edo profesionala, hala badagokio, adieraziz zein kargu betetzen duen eta/edo zein erakunderi loturik dagoen, siglarik erabili gabe.
 • Lanaren izenburua, lana idatzirik dagoen hizkuntzan, eta itzulpena ingelesera.
 • Argazki eta irudien zerrenda, beren oinekin, zenbakituak, hurrenez hurren, artikuluan duten ordenaren arabera. Horrekin batera, taula eta grafikoen zerrenda bat beren goiburuekin, zenbakituak, hurrenez hurren, artikuluan duten ordenaren arabera.

2) Artikuluaren testua, hau ere Word edo LibreOffice formatuan. Bertan adieraziko da irudi, taula eta grafiko guztien kokapena, egileak egoki irizten dion tokian eta dagozkien argazki oinekin, elementu horiek testuan txertatu gabe. Aldizkariak bere gain hartzen du kokapen hori aldatzeko eskubidea, maketazio arazoei erantzuna emateko. Testuak anonimoa izan behar du. Ez da paratuko egiletza identifikatu dezakeen erreferentziarik.

3) Artxibo bat testuan azaltzen den irudi bakoitzeko, behar bezala identifikatuak, hurrenez hurren zenbakituta. Testuan izan behar duten kokapena zehazteko orduan zenbakitze bera erabiliko da. Irudi artxiboak .TIFF edo .JPG formatuetan aurkeztuko dira, gutxieneko erresoluzioa 300 ppp. dutela. Irudi guztietan adieraziko da zein den jatorria, berdin egilearena bada zein kanpo iturri batetik jasoa bada. Kasu honetan, jatorria eta erabiltzeko baimena adieraziko dira.

4) Excel artxibo bakar bat taula guztiendako. Taula edo grafiko bakoitza kalkulu orri bereizi batean adieraziko da, hurrenez hurren zenbakituta. Zenbakitze bera erabiliko da testuko kokapena zehazteko.

Testuaren egitura

Artikuluak ordena metodologiko bati segitu behar dio, informazioari tratamendu eraginkorra eman ahal dakion dokumentazio-zentroetan, eta bete behar ditu ISO arauak eta UNESCOrenak:

 • Lanaren edukiarekin bat etorri beharko du modu esplizituan; gehienez ere hamabi hitzeko luzera izanen du.
 • Sarrera, bertan zehazturik ikerketaren gaia, gai hori zertan den, xedeak eta informaziorako erabilitako materiala.
 • Erdiko atalak. Testuaren gorputza, ikerlana garatzen duena; aipuak eta oharrak hortxe paratuko dira.
 • Hondar atalak. Ondorioak eta emaitzak, bibliografia eta, halakorik bada, eranskinak.

Artikuluaren goiburuan izenburua joanen da, artikuluaren hizkuntza berean eta ingelesez, artikuluaren gainerakoak duen letra mota berarekin. Inolaz ere ez da dokumentu honetan adieraziko egilearen izena. Aparteko dokumentu batean joanen da.

Artikulu bakoitzak laburpen edo abstract bat izanen du euskaraz eta/edo gaztelaniaz eta ingelesez; laburpen bat izanen da, gehienez ere 800 karakterekoa, tarteak barne, paragrafo bakarrean, eta bertan jasoko dira lanaren xedea, erabilitako metodologia eta atera diren ondorioak, modu laburrean.

Halaber, gako hitzak ere adieraziko dira, gehienez ere bost, hizkuntza beretan, datu basean identifikazioa errazteko asmoz.

Tartekiak edo kapituluen goiburuak zenbaki arabiarrekin zenbakituko dira. Sarrerak izenburu bat badu goiburuan, hau ere zenbakituko da. Hiru goiburu mailatara arte onetsiko dira.

Testuaren formatua

Artikuluko testua ondoko arauetara egokituko da:

 • Jatorrizkoak gehienez ere 42.000 karaktere izanen ditu, tarteak barne, hor sartzen direlarik oharrak, koadroak, grafikoak, bibliografia eta eranskinak. Ez dira hor barne hartuko laburpen guztiak, gako hitzak eta beste hizkuntza batzuetako izenburuak.
 • Times New Roman letra motan idatziko dira, 12 izaria erabilirik eta 1,5eko lerroartearekin.
 • Beste hizkuntza batean idatziriko hitz solteak kurtsibaz azalduko dira, baita metalinguistikoki erabilitako terminoak ere. Halaber, kurtsibaz idatziko dira liburuen izenburuak eta aldizkarien izenak. Baztertu eginen da letra lodien eta azpimarren erabilera.
 • Testuen transkripzioetan, laburrak badira (bost lerro baino gutxiago), latindar komatxoak eta letra biribila erabiliko dira. Luzeak badira, aparte ezarriko dira, komatxorik gabe, lerro koskatuetan, eta testu orokorrekoan baino izari txikiagoan (10 puntu). Gangarrak (‘’) erabiliko dira hitz bakanen adiera edo itzulpenetarako.
 • Oharren deiak goi-indizeetan goraturiko zenbakien bidez eta parentesirik gabe adieraziko dira. Orri oinetan ezarriko dira, inoiz ere ez testu bukaeran, 10 izariko Times New Roman letra motarekin eta 1,5eko lerroartearekin. Zenbakitze arabiarrarekin zenbakituko dira, hurrenez hurren.
 • Letra larriak erabiliko dira, hizkuntza bakoitzaren arauen arabera, horretarako nor diren erakundeen irizpide edo gomendioei jarraikiz. Hitz osoak letra larriekin soilik erabiliko dira akronimoen kasuan. Hasierako letra larria erabiliko da izen berezietan, erakunde edo korporazio izenetan, ez ordea izen arruntetarako: errege, konde, aita santu, katedrala, apezpiku…

Erreferentzia bibliografikoak

APA arauak jarraituko dira erreferentzia bibliografikoetarako. Hona hemen oinarrizko arau batzuk. Xehetasun handiagoetarako, kontsultatu:

NORMAS_APA

Testu barruko erreferentzia bibliografikoak:

 • Erreferentzia bibliografiko hutsak testu barruan jarriko dira, inoiz ere ez orri oinean. Egilea-urtea sistemari jarraituko diote: egilearen lehen deitura (erreferentzia zerrendan bi deiturak azalduko dira; lan berean aipaturiko bi egile edo gehiagok deitura bera badute, testuan aipatuko dira deiturarekin eta izenaren inizialekin. Inizialak gibelean joanen dira, eta deituratik bereizteko koma erabiliko da), argitaratze urtea eta orrialde zenbakiak, komez bereizia, dena parentesi artean (Hualde, 1995, 13-15). Egilearen izena testuaren parte bada, parentesian urtea eta orriak adieraziko dira. Aipu berean hainbat testu aipatzen direnean, puntu eta komarekin banatuko dira.
 • Egile eta urte bereko argitalpen bat baino gehiago aipatzen denean, letra xeheak gehituko dira, hurrenez hurreneko ordena alfabetikoan, espaziorik gabe: (2016a, 2016b).
 • Hiru egile baino gehiagoko aipu motetarako, kontsultatu webguneko arauak. Artikuluaren bukaerako zerrenda bibliografikoan egile guztiak aipatuko dira.

Erreferentzia zerrenda:

 • Testuan espresuki aipaturiko erreferentzia bibliografiko guztiak eta soilik testuan berariaz ageri direnak sartuko dira testuaren bukaeran. Bi baldintza hauek betetzen ez dituzten erreferentzia guztiak baztertu eginen dira.
 • Erreferentziak alfabetikoki zerrendatuko dira, egilearen deituren arabera edo, kasua bada, lehen egilea, izenaren inizialak eta egiletza bakoitzaren barnean, ordena kronologikoaren arabera. Egiletza eta urte bereko argitalpen bat baino gehiago aipatzen denean, letra xeheak gehituko dira, hurrenez hurreneko ordena alfabetikoan, urtearen ondotik.
 • Erreferentzia bibliografikoak ondoko arauetara egokituko dira:
  • Egilearen deitura letra xeheekin joanen da, salbu eta deitura bakoitzaren iniziala. Horren ondotik izenaren inizialak joanen dira letra larriz eta puntua azkenik. Egile bat baino gehiago dagoenean, egileak komekin banatuko dira, salbu eta azkena, aurrez “&” zeinuarekin joanen baita. Jarraian urtea idatziko da parentesi artean eta puntua itxierako parentesiaren ondotik.
  • Liburuak honela aipatuko dira: izenburua kurtsibaz, puntua (.), argitalpenaren tokia, bi puntu (:) eta argitaletxea.
   • Egilea, A. (urtea). Izenburua. Tokia: Argitaletxea.
  • Liburu bateko kapitulua horrela aipatuko da:
   • Egilea, A. A. & Egilea, B. B. (urtea). Kapituluaren izenburua. A. Argitaratzailea, B. Argitaratzailea & C. Argitaratzailea (arg.), Liburuaren izenburua (xxx-xxx orr.). Tokia: Argitaletxea.
  • Egiletzarik gabeko kapitulua, izenburua egilearen posiziora aurreratzen da:
   • Izenburua. (urtea). A. Argitaratzailea (arg.), Liburuaren izenburua (xx. arg., xx. alea, xxx-xxx orr.). Tokia: Argitaletxea.
  • Aldizkarietako artikuluak honela aipatuko dira: izenburua letra biribilez eta komatxorik gabe, puntua (.), aldizkariaren izena kurtsibaz, jarraian koma eta liburukia zenbaki arabiarrekin eta kurtsiban, koma (,) eta artikulu guztiko orriak edo soilik aipurako erabilitakoak.
   • Egilea, A. A., Egilea, B. B. & Egilea, C. C. (urtea). Artikuluaren izenburua. Argitalpenaren izenburua, xx, orr-orr.
  • Argitalpen elektronikoen erreferentziak paperezko argitalpenetakoen antzekoak izanen dira. URLa honela adieraziko da:
   • Egilea, A. A. (urtea). Artikuluaren izenburua. Argitalpenaren izenburua, xx, orrorr. http://www.xxxxxxxxx helbidetik berreskuratua.
  • Ez dira adieraziko berreskuratze datak, ez bada iturriaren materiala denborarekin aldatu daitekeelako.
  • DOI bat esleitu bazaio argitalpenari, honek URLa ordezten du.
   • Egilea, A. A. (urtea). Artikuluaren izenburua. Argitalpenaren izenburua, xx, orrorr. doi: xx.xxxxxxxxxxx
 • «Doi» identifikatzailea (digital object identifier) soilik idatziko da argitalpenari loturiko identifikazio hori egon badagoenean.

Argitaletxeak beretako gordeko du idazlanak aldizkariak berezko dituen arau zientifiko eta tipografikoetara egokitzeko ahalmena, baita egileei artikuluak berregiteko eskatzeko ahalmena, ebaluatzaileei segitu beharrez, edo testuak, oharrak eta irudiak aldatzeko ahalmena ere.

Artikulua onartu dela jakinarazten zaionetik bost eguneko epea iraganda egileak ez badu bere desadostasuna adierazi, ulertuko da testua paperean zein digitalki argitaratzeko esangabeko baimena ematen duela. Egileak onartzen du, argitaratzeko arau gisa, Nafarroako Gobernuak artikulua erreproduzitu ahal izatea, osorik nahiz partez, baita haren digitalizazioa ere, haren egokitzapena edo itzulpena barne, beharrezkoa izanez gero. Halaber, onartzen du jendeari artikuluaren berri ematea komunikazio globaleko sareetan eta beste euskarri digitaletan, argitalpenaren kopia digitalizatua eskura jarriz Nafarroako Gobernuaren webguneetan edo harekin ikusteko duten beste erakunde batzuenean, zabalkunde eta ikerketa erabileretarako, ez bestetarako. Artikuluak open access zigiluarekin eta Creative Commons lizentziarekin dibulgatuko dira (by-nc-nd: aitorpena, ez komertziala, ondoriozko lanik gabea).

Argitalpenaren ondotik, artikulua argitaratzen den aldizkariaren ale bat utziko da egile bakoitzaren eskutan, baita haren pdf bat ere.

Idazlan bat  argitaratzeko bidaltzeak berekin dakar baldintza hauen guztien esangabeko onarpena, egilearen aldetik.